Californie

Oregon

Washington

Section A: Campo à Warner Springs
Section B: Warner Springs à Jonction H10
Section C: Jonction H10 à Jonction H15 Cajon
Section D: Jonction H15 à Aqua Dulce

Section A: de Campo à Warner Springs

Section B: De Warner Springs à Jonction H10

Section C: De la Jonction H10 à H15 Cajon Pass